Serwisy uczelniane:

Plany studiów i programy kształcenia:

Uchwała nr 1/2017 Senatu UPH z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków, jakim powinny odpowiadać plany studiów i programy kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających [patrz na witrynie UPH]

Jak przygotować program kształcenia

Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia:

Zarządzenie nr 72/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia [patrz na witrynie UPH]