INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Prof. uczelni dr hab. Anna Klim-Klimaszewska
1. Wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym w koncepcji pedagogicznej wybranego pedagoga
2. Analiza porównawcza edukacji przedszkolnej w Polsce i wybranym kraju
3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
4. Podstawowe formy działalności dziecka w wieku przedszkolnym
5. Założenia i organizacja alternatywnych placówek przedszkolnych
6. Funkcjonowanie dziecka w grupie przedszkolnej
7. Środowisko przedszkolne a adaptacja dziecka do przedszkola
8. Współpraca środowiska przedszkolnego i rodzinnego w procesie wychowawczo-dydaktycznym
9. Współpraca przedszkola ze środowiskiem społecznym
10. Realizacja treści programowych w przedszkolu z wybranej edukacji
11. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
12. Nauczyciel wychowania przedszkolnego
13. Innowacje pedagogiczne w edukacji przedszkolnej

Prof. uczelni dr hab. Leszek Ploch
1. Racjonalizacja podstawowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego i operacyjnego w obszarze tematyki osób z niepełnosprawnościami
2. Niwelowanie barier w przestrzeni oraz dostępie do powszechnego udziału w ogólnonarodowych dobrach kultury i sztuki artystycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – ze szczególnym zwróceniem uwagi na schorzenia rzadkie
3. Racjonalizacja organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w działalności jednostkowej i grupowej – strategia pracy terapeutycznej, aktywizującej twórczo, adoptującej społecznie, usamodzielniającej twórczo
4. Zapewnienie innowacyjnej procedury pedagogicznej wspomagającej aktywność artystyczną osób z niepełnosprawnościami w ich czasie wolnym
5. Strategie podejmowania decyzji w obszarze projektu aktywizacji ze względu na indywidualne możliwości psychofizyczne osób z niepełnosprawnościami
6. Upowszechnianie zasad prowadzenia efektywnej strategii aktywności w czasie wolnym, aktywizacji i innowacji pedagogicznych wśród osób z niepełnosprawnościami
7. Usprawnianie organizacji ewaluacyjnej procedury aktywności w organizacji czasu wolnego
8. Wybrane zagadnienia z resocjalizacji dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie

Prof. uczelni dr hab. Tamara Zacharuk
1. Problemy edukacji włączającej
2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami w szkole masowej
3. Problemy inkluzji w środowisku szkolnym
4. Nieprzystosowanie społeczne, przejawy, przyczyny, zapobieganie
5. Instytucje opiekuńcze, wychowawcze. Zakładane i realizowane funkcje. Klimat społeczny wybranych instytucji
6. Uznawane i deklarowane systemy wartości i norm u dzieci i młodzieży
7. Monografia wybranego zjawiska dewiacyjnego, kontrowersyjnego, patologicznego: alkoholizm, narkomania, przestępczość nieletnich, korupcja, samobójstwa, wagary, hazard
8. Dzieci gorszych szans wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych
9. Dziecko wobec mediów: telewizja, komputer, Internet
10. Socjoterapia w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami

Prof. uczelni dr hab. H. Żuraw
1. Edukacja osób z niepełnosprawnością
2. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością
3. Osoby z niepełnosprawnością w mediach
4. Rodzina osób z niepełnosprawnością
5. Małżeństwa osób z niepełnosprawnością
6. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością
7. Systemy, wartości, marzenia, aspiracje osób z niepełnosprawnością

Dr Alicja Antas-Jaszczuk
1. Rodzina, szkoła jako środowiska wychowawcze
2. Aspiracje edukacyjne, zawodowe, życiowe młodzieży uczącej się, studiującej
3. Zagrożenia prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych
4. Studium przypadku (jednostki z różnymi deficytami)
5. Prace monograficzne: działalność wybranych instytucji edukacyjnych oraz placówek wsparcia/opieki działających na rzecz readaptacji nieletnich, bezdomnych, opuszczających zakłady karne itd.
6. Tematyka z obszaru pedagogiki społecznej i działalności opiekuńczo-wychowawczej zaproponowana przez uczestników seminarium dyplomowego

Dr Agata Fijałkowska-Mroczek
1. Edukacja polonistyczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
2. Gotowość szkolna dziecka w wieku przedszkolnym
3. Zabawa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
4. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (studium przypadku)
5. Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli przedszkola i szkoły
6. Aktywność twórcza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
7. Inna tematyka dotycząca edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zaproponowana przez studenta


Dr Bartłomiej Gaik
1. Korelacja pedagogiki z filozofią współczesną̨, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów analityki kulturowej oraz antropologii kulturowej
2. Problemy związane z edukacją medialną, wpływem kultury oraz ideologii na współczesną edukację
3. Aspekty zastosowania metod trenerskich w edukacji ze szczególnym uwzględnieniem tutoringu oraz coachingu

Dr Ewa Jówko
1. Wykluczenie społeczne
2. Inkluzja społeczna
3. Edukacja inkluzyjna
4. Praca z dzieckiem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
6. Edukacja zdrowotna
7. Kultura szkoły
8. Biomedyczne aspekty funkcjonowania dziecka i rodziny

Dr Renata Matysiuk
1. Praca z dzieckiem i rodziną problemową
2. Praca z dzieckiem i rodziną w sytuacjach kryzysowych
3. Lokalny system pomocy dziecku krzywdzonemu
4. Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym
5. Pedagogizacja rodziców
6. Prawa dziecka i ich realizacja
7. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

Dr Agnieszka Roguska
1. Edukacja medialna i zagrożenia związane z użytkowaniem mediów
2. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i behawioralnych
3. Indywidualne przypadki osób z różnego rodzaju zaburzeniami zachowania i funkcjonowania społecznego, edukacyjnego
4. Działania profilaktyczne i terapeutyczne wobec osób z różnego rodzaju zaburzeniami zachowania
5. Znaczenie różnego rodzaju zjawisk i przemian w kulturze, m. in. w kontaktach rówieśniczych, procesie edukacji
6. Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
7. Kultura regionalna (tradycje, obrzędy, obyczaje, specyfika „małych ojczyzn")
8. Monografie instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.
9. Znaczenie i funkcje organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, ruchów ekologicznych, pokojowych, organizacji religijnych, itd.)

Dr Beata Trębicka-Postrzygacz
1. Język migowy w aspekcie praktycznym i teoretycznym
2. Problematyka kształcenia i wychowania osób z różnymi niepełnosprawnościami
3. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej we wszystkich typach i rodzajach placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w nieinstytucjonalnych formach opieki, tak całkowitej, jak i częściowej
4. Problematyka aspiracji zawodowych i życiowych

Dr Sabina Wieruszewska-Duraj
1. Efektywność w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji
3. Stymulowanie twórczości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
4. Problematyka wartości w środowisku szkolnym i rodzinnym
5. Wychowawcze aspekty rodziny i szkoły
6. Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole
7. Edukacja polonistyczna w przedszkolu i szkole
8. Edukacja matematyczna w przedszkolu i szkole
9. Różne formy kształtowania edukacji przyrodniczej
10. Analiza efektywności różnych form edukacji
11. Problematyka edukacji i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
12. Rola nauczyciela w kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci
13. Kluczowe kompetencje w edukacji dziecka

Dr Małgorzata Wiśniewska
1. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół przeszłości edukacyjnej, np. monografie szkół, przedszkoli, instytucji, oraz aktualnych problemów dzieci i młodzieży
2. W szczególności w aspektach trudności wynikających z uwarunkowań społecznych, odmienności kulturowej, stosowanych metod w edukacji i wychowaniu oraz poradnictwie personalnym, zawodowym i aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych