INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW KOŃCZĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

I. KIERUNEK: PEDAGOGIKA

STUDIA I STOPNIA

A. ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
1. Przednaukowy rozwój pedagogiki
2. Pedagogika jako nauka
3. Subdyscypliny pedagogiki
4. Charakterystyka procesu badawczego
5. Aksjologiczne podstawy edukacji szkolnej
6. Wielostronność kształcenia we współczesnym systemie dydaktycznym
7. Kompetencje dydaktyczne współczesnego nauczyciela
8. Indywidualizacja pracy ucznia we współczesnym systemie dydaktycznym
9. Główni przedstawiciele myśli pedagogicznej
10. Główne idee kształcenia i wychowania w poszczególnych epokach
11. Obraz nauczyciela na przestrzeni wieków
12. Istota wychowania (pojęcie, cechy, cele)
13. Wychowanie w świetle koncepcji pedagogicznych i psychologicznych
14. Metody oddziaływań wychowawczych
15. Rodzina i szkoła jako środowisko wychowawcze
16. Współczesne teorie wyjaśniające genezę zachowań patologicznych
17. Zachowania patologiczne (pojęcie, klasyfikacje)
18. Rozwój zawodowy nauczyciela
19. Organizacja systemu oświatowo-wychowawczego w Polsce
20. Wychowawcze i edukacyjne implikacje zróżnicowania kulturowego społeczeństwa

B. ZAGADNIENIA Z METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH
1. Metody jakościowe w badaniach pedagogicznych
2. Metody badań ilościowych w pedagogice
3. Metoda, technika, narzędzie badawcze – relacje pomiędzy metodami, technikami i narzędziami badawczymi
4. Problem badawczy (pojęcie, klasyfikacja)
5. Hipoteza
6. Zmienne i wskaźniki – pojęcie i rodzaje
7. Zasady konstruowania narzędzi badawczych
8. Etapy badań pedagogicznych
9. Sondaż diagnostyczny jako metoda badań pedagogicznych
10. Eksperyment jako metoda badań pedagogicznych
11. Monografia pedagogiczna jako metoda badań pedagogicznych
12. Metoda indywidualnych przypadków jako metoda badań pedagogicznych
13. Wywiad – rodzaje wywiadów
14. Organizacja i przebieg badań
15. Sposoby doboru populacji do badań.

C. ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH
1) SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM PPRZEDSZKOLNYM
1. Prawne i pedagogiczno-psychologiczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu i szkole
2. Specyficzne właściwości organizacji procesu kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
3. Psychopedagogiczne uwarunkowania pracy z uczniem
4. Diagnoza gotowości szkolnej dziecka – obszary i metody
5. Teoretyczne podstawy diagnostyki pedagogicznej – zasady, narzędzia
6. Nauczyciel języka obcego w przedszkolu i szkole
7. Potrzeby środowiska rodzinnego dziecka w wieku przedszkolnym
8. Sposoby wsparcia rodziny
9. Proces adaptacji dziecka do przedszkola i szkoły
10. Znaczenie edukacji przedszkolnej dla rozwoju dziecka
11. Cele, zasady, metody i formy organizacyjne wychowania przedszkolnego
12. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
13. Koncepcje i założenia pedagogiczne wdrażane we wczesnej edukacji dziecka
14. Znaczenie zabawy dla rozwoju i edukacji dziecka
15. Specyfika kształcenia językowego w klasach początkowych
16. Kształcenie literackie we wczesnej edukacji dziecka
17. Początkowa nauka czytania i pisania
18. Monograficzne opracowanie liczb pierwszej dziesiątki w edukacji wczesnoszkolnej
19. Praca z zadaniami tekstowymi w klasach I-III
20. Tendencje w propedeutycznym nauczaniu treści przyrodniczych
21. Kształtowanie pojęć przyrodniczych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

2) SPECJALNOŚĆ: SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA Z RESOCJALIZACJĄ

1. Przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej
2. Struktura pedagogiki resocjalizacyjnej
3. Przedstawiciele polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej
4. Norma i patologia w zachowaniu człowieka
5. Pojęcie kontroli społecznej i autonomii
6. Patologie społeczne – pojęcie, istota i uwarunkowania – charakterystyka wybranych zjawisk patologii społecznych
7. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży (fenomenologia, etiologia, diagnoza)
8. Resocjalizacja nieletnich w środowisku otwartym
9. Funkcjonowanie kurateli sadowej wobec problemów rodziny
10. Diagnoza klimatu społecznego instytucji resocjalizujących
11. Prawo wobec nieletnich
12. Readaptacja i reintegracja społeczna
13. Socjoterapia – założenia i obszary działań
14. Diagnoza w resocjalizacji
15. Metody stosowane w pracy resocjalizacyjnej.

3) SPECJALNOŚĆ: OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
1. Typologia i kryteria podziału placówek opiekuńczo-wychowawczych
2. Podstawowe regulacje prawne określające tryb tworzenia i zasady organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych w polskim systemie pomocy społecznej
3. Charakterystyka placówek opiekuńczo-wychowawczych w kontekście celów, funkcji oraz zasad organizacyjnych
4. Organizowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej – analiza wybranych koncepcji
5. Diagnoza potrzeb, poznanie podopiecznego jako warunek skutecznej pracy opiekuńczej
6. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, ich klasyfikacja i charakterystyka
7. Problematyka form i metod organizowania rzeczywistości opiekuńczej w wybranych typach instytucji opieki częściowej
8. Problematyka form i metod organizowania rzeczywistości opiekuńczej w wybranych typach instytucji opieki całkowitej
9. Planowanie pracy opiekuńczej  i zasady kierowania nią
10. Warunki skuteczności oddziaływań opiekuńczych
11. Współpraca placówek opiekuńczo-wychowawczych ze środowiskiem rodzinnym
12.  i wzorce osobowe prekursorów i reprezentantów pedagogiki opiekuńczej w Polsce i na świecie

STUDIA II STOPNIA

A. ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
1. Pedagogika – jej miejsce w obszarze idei (ideały, normy, powinności) oraz praktyk społecznych
2. Znaczenie teorii pedagogicznej w działaniu, związki teorii i praktyki w organizowaniu warunków rozwoju człowieka i zmiany społecznej
3. Specyfika podmiotowa i metodologiczna pedagogiki (szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych)
4. Pedagogika w perspektywie szeroko pojętej wiedzy (naukowej)
5. Specyfika myślenia i działania pedagogicznego
6. Rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości istotne z punktu widzenia procesów edukacyjnych
7. Subdyscypliny i specjalizacje pedagogiki – terminologia, teoria i metodyka
8. Rodzaje struktur społecznych i instytucji życia społecznego w perspektywie procesów edukacyjnych
9. Kulturowe uwarunkowania procesów edukacyjnych
10. Biologiczne, psychologiczne, społeczne i filozoficzne podstawy kształcenia i wychowania – istota funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii
11. Środowiska wychowawcze – specyfika i procesy w nich zachodzące
12. Zasady i normy etyczne, etyka zawodu pedagoga
13. Edukacja, jako narządzie pedagogiki
14. Wieloznaczna tożsamość współczesnej pedagogiki

B. ZAGADNIENIA Z METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH
1. Metody jakościowe w badaniach pedagogicznych
2. Metody badań ilościowych w pedagogice
3. Metoda, technika, narzędzie badawcze – relacje pomiędzy metodami, technikami i narzędziami badawczymi
4. Problem badawczy (pojęcie, klasyfikacja)
5. Hipoteza
6. Zmienne i wskaźniki – pojęcie i rodzaje
7. Zasady konstruowania narzędzi badawczych
8. Etapy badań pedagogicznych
9. Sondaż diagnostyczny jako metoda badań pedagogicznych
10. Eksperyment jako metoda badań pedagogicznych
11. Monografia pedagogiczna jako metoda badań pedagogicznych
12. Metoda indywidualnych przypadków jako metoda badań pedagogicznych
13. Wywiad – rodzaje wywiadów
14. Organizacja i przebieg badań
15. Sposoby doboru populacji do badań

C. ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH
1) SPECJALNOŚĆ: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
1. Profilaktyka społeczna – istota, pojęcia, cele
2. Profilaktyka w szkole
3. Zastosowanie strategii profilaktycznych w podejmowanych działaniach profilaktycznych w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki
4. Programy profilaktyczne i ich ewaluacja
5. Istota podejścia systemowego w profilaktyce szkolnej
6. Postawy wobec osób niepełnosprawnych oraz problemy rodziny z osobą niepełnosprawną
7. Wykluczenie społeczne (determinanty wykluczenia społecznego)
8. Profilaktyka w środowisku lokalnym – specyfika, formy i metody organizacji zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym
9. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
10. Procedury postępowania interwencyjnego – interwencja kryzysowa
11. Uzależnienia – profilaktyka, terapia i resocjalizacja
12. Przemoc w rodzinie
13. Profilaktyka w działalności wybranych stowarzyszeń i fundacji w Polsce
14. Wyzwania współczesności w zakresie profilaktyki
15. Readaptacja społeczna i reorganizacja środowisk lokalnych jako warunek skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych

2) SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA WIEKU DZIECIĘCEGO
1. Alternatywne koncepcje pedagogiczne w wychowaniu dziecka
2. Warunki i możliwości rozwijania aktywności twórczej dzieci
3. Podstawy pracy z dzieckiem na zajęciach indywidualnych
4. Sposoby realizacji zajęć z zakresu edukacji werbalnej i teatralnej
5. Stymulowanie rozwoju dziecka przez literaturę dziecięcą
6. Dziecko w świecie społeczno-przyrodniczym
7. Możliwości stosowania gier i sytuacji zadaniowych w edukacji dziecka
8. Zasady projektowania sytuacji edukacyjnych w pracy z dzieckiem
9. Istota i organizacja zajęć opiekuńczych i wychowawczych
10. Komunikacja społeczna i kultura języka w porozumiewaniu się z dzieckiem
11. Warsztat pracy nauczyciela wychowawcy

3) SPECJALNOŚĆ: DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY
1. Koncepcje rozwoju zawodowego i wyboru zawodu
2. Formy i metody poradnictwa zawodowego
3. Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego
4. Aspekty pośrednictwa pracy
5. Coaching jako metoda pracy
6. Klasyfikacja zawodów
7. Multikulturowość w doradztwie zawodowym
8. Informacja edukacyjna i zawodowa
9. Narzędzia coachingu
10. Etyka w pracy doradcy zawodowego
11. Pojęcie kariery

II. KIERUNEK: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

STUDIA I STOPNIA

A. ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
1. Wychowanie przedszkolne pierwszym ogniwem systemu edukacji narodowej
2. Dojrzałość dziecka 3-letniego do przedszkola
3. Proces wychowawczo-dydaktyczny w przedszkolu i jego charakterystyka
4. Zasady organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego w przedszkolu
5. Podstawa programowa i program wychowania w przedszkolu jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela
6. Pojęcie i cele promocji zdrowia w przedszkolu
7. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
8. Praca pedagogiczna nauczyciela nad wprowadzaniem dzieci przedszkolnych w świat wartości
9. Rola przedszkola w zakresie przygotowania dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole
10. Rodzice jako partnerzy nauczyciela w edukacji przedszkolnej
11. Prekursorzy pedagogiki wczesnoszkolnej i założenia ich koncepcji
12. Cechy pedagogiki wczesnej edukacji określające ją jako subdyscyplinę
13. Rodzaje dyskursów w pedagogice wczesnoszkolnej
14. Elementy określające swoistość edukacji wczesnoszkolnej i ich charakterystyka
15. Paradygmaty pedagogiki wczesnoszkolnej oraz wynikające z nich formy aktywności
16. Podmiotowy charakter zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
17. Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji
18. Cechy środowiska wspomagające pracę nauczyciela i ucznia we wczesnej edukacji
19. Współuczestnictwo różnych podmiotów edukacji i wartość ich działań dla wspierania rozwoju dziecka pedagogice wczesnoszkolnej
20. Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym
21. Psychologiczne podstawy procesu nauczania-uczenia się dziecka
22. Specyficzne właściwości uczenia się dzieci w wieku młodszym szkolnym
23. Wyznaczniki powodzenia w uczeniu się
24. Trudności w uczeniu się
25. Wiedza i sposoby jej nabywania
26. Konstruowanie wiedzy w szkole
27. Teoretyczne podstawy organizacji procesu nauczania-uczenia się dzieci w wieku wczesnym szkolnym
28. Nurty i koncepcje wczesnej edukacji
29. Modele i strategie w procesie nauczania-uczenia się w edukacji elementarnej
30. Organizacja i projektowanie pracy z dziećmi w edukacji elementarnej
31. Integracja w edukacji. Koncepcje – planowanie, rozwiązania
32. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej
33. Dyskusja nad myśleniem o poznawaniu ucznia i metodach pozyskiwania informacji o dziecku
34. Tworzenie rozwojowego środowiska uczenia

B. ZAGADNIENIA Z METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH
1. Istota obiektywistycznego i konstruktywistycznego podejścia do nauki
2. Zasady, cele i typy badania naukowego
3. Projektowanie badań pedagogicznych w strategii badań ilościowych i jakościowych (elementy procesu badawczego)
4. Komplementarność ilościowej i jakościowej strategii badawczej (triangulacja metodologiczna)
5. Metody badań empirycznych (metody badań, metody zbierania danych, metody doboru próby, metody analizy danych)

C. ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH
1. Prawne i pedagogiczno-psychologiczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu i szkole
2. Specyficzne właściwości organizacji procesu kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
3. Psychopedagogiczne uwarunkowania pracy z uczniem
4. Diagnoza gotowości szkolnej dziecka – obszary i metody
5. Teoretyczne podstawy diagnostyki pedagogicznej – zasady, narzędzia
6. Nauczyciel języka obcego w przedszkolu i szkole
7. Potrzeby środowiska rodzinnego dziecka w wieku przedszkolnym
8. Sposoby wsparcia rodziny
9. Proces adaptacji dziecka do przedszkola i szkoły
10. Znaczenie edukacji przedszkolnej dla rozwoju dziecka
11. Cele, zasady, metody i formy organizacyjne wychowania przedszkolnego
12. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
13. Koncepcje i założenia pedagogiczne wdrażane we wczesnej edukacji dziecka
14. Znaczenie zabawy dla rozwoju i edukacji dziecka
15. Specyfika kształcenia językowego w klasach początkowych
16. Kształcenie literackie we wczesnej edukacji dziecka
17. Początkowa nauka czytania i pisania
18. Monograficzne opracowanie liczb pierwszej dziesiątki w edukacji wczesnoszkolnej
19. Praca z zadaniami tekstowymi w klasach I-III
20. Tendencje w propedeutycznym nauczaniu treści przyrodniczych
21. Kształtowanie pojęć przyrodniczych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym


III. KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA

STUDIA I STOPNIA

A. ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
1. Bariery w integracji społecznej osób z niepełnosprawnością
2. Cele, zadania i funkcje pedagogiki specjalnej
3. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie
4. Formy organizacyjne kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w polskim systemie edukacji
5. Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
6. Inkluzja społeczna
7. Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
8. Niepełnosprawność intelektualna – ustalenia terminologiczne i nozologiczne
9. Pedagogika specjalna jako dziedzina naukowa i jej miejsce w systemie nauk
10. Przedstawiciele pedagogiki specjalnej
11. Trudności funkcjonowania rodziny dziecka z niepełnosprawnością
12. Współczesna pedagogika specjalna i jej subdyscypliny
13. Wybrane metody terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
14. Wybrane problemy rehabilitacji w pedagogice terapeutycznej
15. Zalecenia metodyczne do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

B. ZAGADNIENIA Z METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH
1. Metody jakościowe w badaniach pedagogicznych
2. Metody badań ilościowych w pedagogice
3. Metoda, technika, narzędzie badawcze – relacje pomiędzy metodami, technikami i narzędziami badawczymi
4. Problem badawczy (pojęcie, klasyfikacja)
5. Hipoteza
6. Zmienne i wskaźniki – pojęcie i rodzaje
7. Zasady konstruowania narzędzi badawczych
8. Etapy badań pedagogicznych
9. Sondaż diagnostyczny jako metoda badań pedagogicznych
10. Eksperyment jako metoda badań pedagogicznych
11. Monografia pedagogiczna jako metoda badań pedagogicznych
12. Metoda indywidualnych przypadków jako metoda badań pedagogicznych
13. Wywiad – rodzaje wywiadów
14. Organizacja i przebieg badań
15. Sposoby doboru populacji do badań

C. ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH
1) SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

1. Pedagogika resocjalizacyjna
2. Interwencja kryzysowa
3. Diagnoza nieprzystosowania społecznego
4. Oddziaływania resocjalizacyjne
5. Profilaktyka społeczna
6. Oddziaływania profilaktyczne
7. Profilaktyka uzależnień
8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
9. Praca kuratora sądowego
10. Praca pedagoga szkolnego
STUDIA II STOPNIA

A. ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
1. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością/osób niedostosowanych społecznie w kulturze – możliwości i ograniczenia
2. Metody diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia/wychowanka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3. Metody diagnozowania środowiska szkolnego ucznia/ wychowanka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4. Etyczne podstawy działalności nauczyciela/ wychowawcy/terapeuty
5. Globalizacja i jej konsekwencje dla edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
6. Mechanizmy, skutki i uwarunkowania wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznych
7. Kompetencje nauczyciela/ wychowawcy/terapeuty
8. Pojęcie i zasady terapii pedagogicznej
9. Rodzaje oddziaływań terapeutycznych w procesie wychowania
10. Podmiot i przedmiot terapii pedagogicznej
11. Cel, zadania i nurty terapii pedagogicznej
12. Analiza krytyczna prawnych podstaw organizacji systemu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami w Polsce
13. Mechanizmy powstawania i działania stereotypów społecznych dotyczących jednostek i grup społecznie wykluczonych
14. Czynniki zmiany społecznych postaw wobec jednostek i grup społecznie wykluczonych
15. Pojęcie, pomiar i znaczenie zmienności/rozproszenia wyników w badaniach pedagogicznych
16. Podstawowe formy pomocy psychologicznej wykorzystywane w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania
17. Zaburzenia zachowania w oparciu o klasyfikacje ICD-10
18. Rola metodologii w opisie i wyjaśnianiu zjawisk interesujących pedagoga specjalnego
19. Przejawy nieuczciwości w badaniach naukowych
20. Normy etyczne w organizacji i prowadzeniu badań społecznych oraz w opracowywaniu i wykorzystywaniu tekstów innych autorów

B. ZAGADNIENIA Z METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH
1. Istota obiektywistycznego i konstruktywistycznego podejścia do nauki
2. Zasady, cele i typy badania naukowego
3. Projektowanie badań pedagogicznych w strategii badań ilościowych i jakościowych (elementy procesu badawczego)
4. Komplementarność ilościowej i jakościowej strategii badawczej (triangulacja metodologiczna)
5. Metody badań empirycznych (metody badań, metody zbierania danych, metody doboru próby, metody analizy danych)

C. ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH
1) SPECJALNOŚĆ: SOCJOTERAPIA
1. Istota socjoterapii
2. Kształtowanie umiejętności emocjonalno-społecznych dzieci
3. Metodyka zajęć socjoterapeutycznych
4. Pojęcie, rodzaje, przyczyny i skutki nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży
5. Praca z grupą
6. Proces socjoterapeutyczny
7. Profilaktyka społeczna
8. Przedmiot, cele i zadania pedagogiki resocjalizacyjnej
9. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej
10. System instytucjonalny resocjalizacji nieletnich w Polsce
11. Terapia pedagogiczna
12. Trudności wychowawcze – przyczyny, diagnoza oraz metody terapii
13. Zaburzenia zachowania
14. Zadania, metody i zasady pracy kuratora sądowego
15. Zjawiska patologii społecznej

2) SPECJALNOŚĆ: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
1. Diagnoza funkcjonalna dziecka o zaburzonym rozwoju psychoruchowym
2. Integracja Sensoryczna
3. Interdyscyplinarny charakter wspomagania rozwoju małego dziecka
4. Metody pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
5. Metody wspomagania rozwoju dziecka – charakterystyka
6. Pojęcie wczesnej diagnozy i wczesnej rewalidacji
7. Program Wspomagania Rozwoju Dziecka
8. Przykłady narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych do oceny rozwoju małego dziecka
9. Rodzaje i przyczyny niepełnosprawności u dzieci
10. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
11. Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka – analiza pojęć, charakterystyka programów
12. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – aspekty prawne i organizacyjne
13. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i rodziny
14. Współpraca szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej z rodzicami – zakres, formy i metody
15. Zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju