prof. dr hab. Lesław Pytka

 1. Zranione dzieciństwo. Przebieg i skutki zaburzonej socjalizacji dzieci i młodzieży
 2. Marginalizacja i naznaczanie społeczne  dzieci i rodzin jako problem pedagogiczny
 3. Kształtowanie się odporności młodzieży na negatywne wzorce i zachowania
 4. Instytucjonalne formy opieki, wychowania i terapii dzieci i młodzieży. Klimat pedagogiczny instytucji  pedagogicznych a prawa dziecka
 5. Społeczne postrzeganie odmienności, dewiacji i patologii indywidualnej i zbiorowej przez młodzież
 6. Zakładane a realizowane funkcje wybranych instytucji i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce
dr hab. prof. uczelni Tamara Zacharuk

 1. Inkluzja w resocjalizacji
 2. Inkluzja jako przeciwdziałanie dewiacji
 3. Socjodemograficzne uwarunkowania wykluczenia społecznego
 4. Determinanty wykluczenia społecznego
dr hab. prof. uczelni Leszek Ploch

 1. Aktywność twórcza uczniów szkół oraz innych instytucji kształcenia i wychowania specjalnego.
 2. Aktywność muzyczna uczniów szkół oraz innych instytucji kształcenia i wychowania specjalnego.
 3. Aktywność taneczno-artystyczna uczniów szkół oraz innych instytucji kształcenia i wychowania specjalnego.
 4. Promocja kultury artystycznej uczniów szkół oraz innych instytucji kształcenia i wychowania specjalnego.
 5. Problematyka schorzeń rzadkich w procesie inkluzji społecznej.
 6. Twórcza aktywność uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.
 7. Wychowanie w twórczości uczniów i młodzieży z trudnościami w uczeniu się.
 8. Formy aktywizacji twórczej dorosłych osób z niepełnosprawnością i niedostosowanych społecznie.
 9. W kręgu rozwoju kreatywności – uczniów szkół, młodzieży i dorosłych w ramach instytucji kształcenia i opieki specjalistycznej.
dr hab. prof. uczelni Anna Klim-Klimaszewska

 1. Problematyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna nauczyciela przedszkola
 3. Wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym w koncepcji pedagogicznej wybranego pedagoga
 4. Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna przedszkola
 5. Innowacje pedagogiczne w wychowaniu przedszkolnym
dr hab. prof. uczelni Barbara Sitarska

 1. Edukacja i jej rodzaje (domowa / globalna / regionalna / medialna / integracyjna) na pierwszym szczeblu kształcenia – ujęcie diagnostyczne
 2. Szkoła współczesna jako instytucja edukacyjna - ujęcie diagnostyczne
 3. Jak szkoła przygotowuje uczniów do edukacji przez całe życie (całożyciowej/ nieustającej/ permanentnej).
 4. Wartości wspomagające edukację szkolną i całożyciową
 5. Nauczyciel i uczniowie w klasie szkolnej
 6. Zjawiska wolności, odpowiedzialności, tożsamości, posłuszeństwa i przymusu w klasie szkolnej
 7. Nauczyciel współczesny i jego dylematy związane z pełnieniem roli zawodowej
 8. Sukces i porażka w zawodzie współczesnego nauczyciela, wychowawcy
 9. Uczeń zdolny/ przeciętny/ z niepowodzeniami dydaktycznymi w klasie szkolnej
 10. Uczeń z domu dziecka w klasie szkolnej
 11. Wychowanek wioski dziecięcej jako uczeń
 12. Współczesne problemy edukacyjne w recepcji uczniów i nauczycieli
 13. Metody i formy samokształcenia / autoedukacji uczniów / nauczycieli
 14. Warsztat pracy nauczyciela
 15. Sytuacje edukacyjne z dzieciństwa i ich wpływ na edukację szkolną
 16. Formy współpracy szkoły i rodziny w procesie edukowania dzieci i młodzieży
 17. Książka a inne media w edukacji dzieci i młodzieży
 18. Reklama telewizyjna -  za i przeciw w edukowaniu dzieci i młodzieży
 19. Jan Amos Komeński   we współczesnej myśli pedagogicznej
 20. Propozycje studentów uwzględniające ich zainteresowania badawcze
dr hab. prof. uczelni Sławomir Sobczak

 1. Skala nieprzystosowania społecznego
 2. Obszar patologizacji życia społecznego
 3. Typ zaangażowania wychowawców w proces resocjalizacji
 4. Stopień akceptacji norm prawnych i moralnych
 5. Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych
 6. Hierarchia wartości osób nieprzystosowanych
 7. Style wychowania w ośrodkach resocjalizacyjnych
 8. Modele socjalizacji w ośrodkach resocjalizacyjnych
 9. Skala syndromu agresji wśród młodzieży
 10. Uzależnienia jako czynnik wykolejenia społecznego.
 
dr hab. prof. uczelni Mirosław Dyrda

 1. Rodzina, funkcje rodziny, postawy rodzicielskie. Patologia rodziny. Degradacja rodziny z powodu ubóstwa.
 2. Szkoła jako środowisko społeczno-wychowawcze. Konflikty w szkole. Stres ucznia i nauczyciela. Gotowość szkolna dziecka.
 3. Norma i patologia zachowań młodzieży w okresie adolescencji agresja, tolerancja i nietolerancja w środowisku społecznym.
 4. Poczucie zagrożenia w środowisku szkolnym w relacjach nauczyciel-uczeń - rówieśnicy.
 5. Profilaktyka w szkole.
 6. Emocje i motywacja w relacjach społecznych. Motywy zachowań. Motywacja do nauki.
 7. Psychopedagogika zachowań twórczych. Zachowania twórcze rodziców, nauczycieli i uczniów.
 8. Aspiracje i jakość życia młodzieży i dorosłych.
dr hab. prof. uczelni Janina Florczykiewicz  

 1. Działania arteterapeutyczne w rozwoju podmiotowym dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. Arteterapia w profilaktyce i resocjalizacji.
 3. Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży i jego stymulowanie
 4. Zdolności i zainteresowania plastyczne oraz ich uwarunkowania
 5. Twórczość i kreatywność - uwarunkowania, metody rozwijania w edukacji.
 6. Oddziaływania penitencjarne - cele, metody, oczekiwania.
 7. Metody i formy resocjalizacji penitencjarnej.

dr hab. prof. uczelni Urszula Tyluś

 1. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej w kontekście wszechstronnego rozwoju
 2. Funkcjonowanie ucznia defaworyzowanego w klasach I-II
 3. Niepowodzenia szkolne uczniów edukacji wczesnoszkolnej
 4. Wyrównywanie szans społecznych i edukacyjnych uczniów w młodszym wieku szkolnym
 5. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i jego problemy zawodowe
 6. Współpraca nauczyciela ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym ucznia

 prof. dr hab. Ryszard Bera

Zagadnienia do podejmowania w ramach prac dyplomowych i magisterskich obejmują:

 • pedagogikę społeczną;
 • pedagogikę ogólną;
 • pedagogikę medialną;
 • pedagogikę rodziny;
 • pedagogikę czasu wolnego

dr Alicja Antas-Jaszczuk

 1. Instytucje i organizacje przeciwdziałające zagrożeniom prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych (profilaktyka społeczno-pedagogiczna, poradnictwo, kompensacja, opieka całkowita i częściowa) z uwzględnieniem nowych sytuacji i warunków w zreformowanym systemie pomocy społecznej.
 2. Praktyka, metodyka działalności opiekuńczo-wychowawczej w instytucjach uzupełniających funkcje rodziny, instytucjach wsparcia i interwencji kryzysowej, placówkach wsparcia dziennego, rodzinnych formach opieki oraz różnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 3. Rodzina wobec zagrożeń cywilizacji. Zakłócenia opiekuńczo-wychowawczego funkcjonowania rodziny. Pedagogiczna perspektywa przeobrażeń w stosunkach rodziny, szkoły, grup rówieśniczych itd.
 4. Szanse i zagrożenia młodzieży w sytuacji jednoczącej się Europy
 5. Nauczyciel/wychowawca/opiekun – wobec dylematów uniwersalizmu i pluralizmu w wychowaniu.
 6. Zjawiska patologii społecznej, dewiacje wychowawcze w wybranych środowiskach. Sytuacja rodzinna i szkolna dzieci i młodzieży a ryzyko występowania zachowań antyspołecznych.
 7. Aktywność lokalna wobec jednostek i grup społecznej troski. Środowisko rodzinne i wsparcie społeczne jednostek zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 8. Działalność wybranych instytucji i placówek wsparcia/opieki na rzecz readaptacji nieletnich, bezdomnych, opuszczających zakłady karne itd.
 9. Tematyka z obszaru pedagogiki społecznej i działalności opiekuńczo-wychowawczej zaproponowana przez uczestników seminarium magisterskiego.
 dr Ewa Wyczółkowska 

       1. Współpraca nauczyciela przedszkola  ze środowiskiem wychowawczym.
       2. Analiza działań nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas I-III w obszarze edukacji matematycznej.
       3. Kształtowanie postaw kreatywnych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
       4. Wykorzystanie metod aktywizujących w edukacji dzieci.
       5. Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki w szkole.
       6. Znaczenie zabaw i gier w edukacji dziecka.
       7. Badanie i analiza trudności w wychowaniu i kształceniu dziecka.

dr Beata Bocian-Waszkiewicz


       1.Specjalne potrzebny edukacyjne uczniów - w tym praca z uczniem w zakresie potrzeba objęcia pomocą wynikającą:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia
i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
Profilaktyka
 1. Zjawiska patologii społecznej (przemoc, uzależnienia, i in.)
 2. Praca pedagoga/wychowawcy
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole/placówce
 4. Socjoterapia i rozwój kompetencji-emocjonalno społecznych
dr Mariusz Dobijański

 1. Prawa dziecka i prawa ucznia.
 2. Szkoła jako organizacja ucząca się. Rola edukacji w dobie społeczeństwa opartego na wiedzy.
 3. Nieprzystosowanie społeczne – profilaktyczna rola szkoły i organizacji społecznych.
 4. Rola i znaczenie organów społecznych szkoły.
 5. Metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
dr Ewa Jówko

 1. Kultura organizacyjna szkoły a zachowanie uczniów
 2. Relacje interpersonalne w szkole
 3. Kultura osobista i osobowa uczniów implikacje wychowawcze
 4. Kultura zdrowotna w siedlisku szkolnym.
 5. Kształtowanie umiejętności życiowych u uczniów w różnych typach szkół.
dr Renata Matysiuk

 1. Praca z dzieckiem i rodziną problemową
 2. Lokalny system pomocy dziecku krzywdzonemu
 3. Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym
 4. Pedagogizacja rodziców
 5. Prawa dziecka i ich realizacja
 6. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
dr Aneta Niewęgłowska

 1. Dzieje placówek edukacyjnych i wychowawczych oraz instytucji, organizacji i stowarzyszeń
 2. Organizacja systemu oświaty w Polsce i problemy współczesnej edukacji
 3. Rozwój myśli pedagogicznej na przestrzeni dziejów
 4. Indywidualne propozycje tematów studentów
dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

 1. Metodyka działalności opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą, we wszystkich typach placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Profilaktyka, poradnictwo, kompensacja i opieka w instytucjach i organizacjach przeciwdziałających zagrożeniom prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych – w perspektywie zreformowanego systemu pomocy społecznej.
 3. Działalność opiekuńcza i wychowawcza w różnych typach szkół.
 4. Dzieje instytucji, organizacji oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.
 5. Biografie wybranych twórców, przedstawicieli i prekursorów pedagogiki opiekuńczej i surdopedagogiki.
 6. Organizacja systemu oświaty w Polsce w szkolnictwie powszechnym i specjalnym – dawniej i współcześnie.
 7. Teoria i praktyka pomocy osobom niepełnosprawnym.
 8. Surdopedagogika. Praca z uczniem z uszkodzonym narządem słuchu.
 9. Język migowy i system językowo-migowy.
 10. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 11. Zjawiska patologii społecznej w wybranych środowiskach.
 12. Indywidualne propozycje tematów studentów.
dr Sabina Wieruszewska – Duraj

 1. Gotowość szkolna w kontekście wybranych czynników pracy przedszkola.
 2. Wybrane metody pracy edukacyjnej przedszkola a osiągnięcia dziecka
 3. Zabawa jako podstawowa forma w pracy wychowawczo-dydaktycznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym
 4. Nauczyciel a kształtowanie świadomości ekologicznej dziecka (ucznia)
 5. Literatura dziecięca a rozwijanie wrażliwości moralnej dziecka (ucznia)
 6. Nauczyciele w kierowaniu własnym rozwojem zawodowym
 7. Start szkolny wychowanków przedszkola na przykładzie Przedszkola…
 8. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w relacjach socjopedagogicznych
 9. Czynniki warunkujące rozwój samodzielności u dzieci w wieku przedszkolnym
 10. Pozycja socjometryczna uczniów z niepowodzeniami szkolnymi
 11. Adaptacja dziecka 3–letniego do środowiska przedszkolnego
 12. Rola nauczyciela w rozwiązywaniu konfliktów u dzieci (uczniów)
 13. Rola nauczyciela w kształtowaniu świata wartości dziecka (ucznia)
 14. Wspieranie dziecka zdolnego w procesie wychowawczo-dydaktycznym
dr Małgorzata Wiśniewska

 1. Problemy wychowania dzieci i młodzieży w przeszłości
 2. Dzieje szkół, przedszkoli, placówek wychowawczych, placówek kulturalnych, organizacji społecznych
 3. Myśl pedagogiczna w dziejach Polski i Europy
 4. Rozwój myśli pedagogicznej i jej wykorzystanie współcześnie
 5. Indywidualne tematy studentów
dr Agnieszka Roguska

 1. Edukacja medialna
 2. Media globalne i lokalne w kulturze
 3. Znaczenie pop kultury w edukacji
 4. Kultura regionalna (tradycje, obrzędy, obyczaje, specyfika „małych ojczyzn”, wybitne postaci i podmioty w regionie)
 5. Zjawisko globalizacji w kulturze
 6. Monografie instytucji edukacyjnych, kulturalno-oświatowych
 7. Znaczenie i funkcje organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, ruchy ekologiczne, pokojowe, organizacje obrony praw człowieka, organizacje religijne, itd.)
 8. Teatr i drama w edukacji
 9. Taniec w edukacji
 10. Różnice i podobieństwa kulturowe krajów Unii Europejskiej w różnych obszarach życia człowieka

 
dr Barbara Dobrowolska   

       1. Zagadnienia z zakresu funkcjonowania szkoły - uwarunkowania społeczno-kulturowe.
       2. Kreatywność  ucznia  i jej pedagogiczny  kontekst - stymulatory i bariery.
       3. Społeczno- kulturowe  wymiary  uczenia się i nauczania.
       4. Problematyka z zakresu pedeutologii .
       5. Edukacja międzykulturowa i jej konteksty .
       6. Ukryte programy” w edukacji szkolnej- nierówności społeczne, wykluczanie, marginalizacja.
       7. Własne propozycje tematyczne i wspólne wypracowanie modelu badań empirycznych.


 dr hab. prof. uczelni Hanna Żuraw

 1. Edukacja osób z niepełnosprawnością
 2. Czas wolny i udział w kulturze osób z niepełnosprawnością
 3. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością
 4. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością
 5. Osoby z niepełnosprawnością w mediach
 6. Osoby z niepełnosprawnością w rodzinie
 7. Osoby z niepełnosprawnością-orientacje wartościujące,plany,wizje przyszłości


dr Joanna Zienkiewicz

 1.  Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami w szkole i w domu (zaburzenia lękowe, ADHD, zaburzenia depresyjne, zaburzenia zachowania)
 2.  Psychologiczne uwarunkowania procesu wychowawczego i dydaktycznego.
 3.  Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela.
 4.  Zaburzenie okresu dzieciństwa i adolescencji.
 5.  Psychologiczne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych.
 6.  Zachowania trudne a proces wychowawczy i dydaktyczny.
 7.  Czynniki wpływające na sytuację dziecka w grupie rówieśnicz