INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zdjecie prof Ryszard Bera

ORCID 0000-0003-0463-0547
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profesor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego i kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W swojej dotychczasowej 44 letniej pracy zawodowej 30 lat służył w pionie społecznym w Siłach Zbrojnych gdzie pełnił wiele odpowiedzianych funkcji zarówno w jednostkach liniowych, jak i w sztabach Sił Powietrznych. Służbę wojskową zakończył w 2007 roku w stopniu pułkownika Wojska Polskiego na stanowisku szefa  sekretariatu Wiceministra Obrony Narodowej do spraw społecznych.
Działalność akademicką rozpoczął w 2003 roku w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku  będąc jeszcze pracownikiem Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 2004 roku do chwili obecnej związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a od 2006 roku także z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, który  jest jego podstawowym miejscem pracy. W latach 2008-2016  dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. W latach 2016-2019  był członkiem  Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. W ramach pracy w KNP  PAN kierował Zespołem Edukacji dla Bezpieczeństwa. Jego zainteresowania naukowe dotyczą pedagogiki pracy, pedagogiki społecznej, problemów emigracji zarobkowej i funkcjonowania młodych pracowników na europejskim rynku pracy oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Ma w swoim dorobku naukowym ponad liczne publikacje z tego zakresu. Jest autorem m.in. monografii: „Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich”(2008); „Emigranci polscy w nowym środowisku pracy” (2011), „Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo”(2012) oraz jest współautorem monografii „Dystans społeczny emigrantów polskich wobec Obcych i Innych”(2012), „Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”, (2011) a także  redaktorem naukowym publikacji „Wielka emigracja zarobkowa. Wyzwania dla edukacji”(2010), współredaktorem wspólnie z S. M. Kwiatkowskim raportu z badań „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym. Wyzwania dla pedagogiki bezpieczeństwa (2019), autorem monografii „Tranzycja byłych wojskowych na rynek pracy a ich zasoby osobiste (2019). Wypromował   23 doktorów nauk humanistycznych i społecznych oraz bardzo liczne grono magistrów i licencjatów. W 2012 roku został wyróżniony  międzynarodowym certyfikatem „Mistrz Pedagogii”. Od 2014 roku jest redaktorem naczelnym pisma naukowego Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio J Paedagogia i Psychologia.

 

Terminarz na studiach stacjonarnych

 

 

 

Zdjecie dr Ewa Wyczolkowska

ORCID 0000-0002-2877-7204
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Wyczółkowska, dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Ukończyła studia wyższe w zakresie matematyki z fizyką, specjalność nauczycielska, na Wydziale Chemiczno-Matematycznym w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (1995 r.), gdzie pracowała do 2008 r. Już jako pracownik naukowy poszerzała swoją wiedzę na Studiach Podyplomowych Podstaw Informatyki w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (1996 r.), Studiach Podyplomowych w zakresie Bankowości w Wyższej Szkole Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Prof. Romualda Kudlińskiego w Warszawie (1999 r.) oraz Studiach Podyplomowych: Matematyczno-Ekonomiczne Podstawy Rachunkowości i Finansów prowadzonych w Akademii Podlaskiej (2007). Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (2009 r.). Od 2008 r. rozpoczęła pracę naukową na Wydziale Humanistycznym Akademii Podlaskiej, nowe wyzwania zawodowe przyczyniły się do podjęcia kształcenia na szkoleniu Metody i techniki relaksacyjne w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym (2009), szkoleniu Pedagogika twórczości – lekcje twórczości w szkole, kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej kadry kierowniczej ORGANIZACJIA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ (2010/2011), studiów podyplomowych w zakresie Wychowania Przedszkolnego  (2011 r.),

Zgłębiona wiedza z zakresu matematyki i nauk pokrewnych oraz wieloletnia praca umożliwiły skonstruowanie i napisanie Programu nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej. Zrównoważona szkoła, Chełm 2014 (ISBN: 978-83-61149-07-1) oraz Suplementu do programu nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej pt. „Zrównoważona szkoła”, Chełm 2014 (ISBN: 978-83-61149-11-8). Dalsza działalność badawcza wokół kształcenia dzieci została skoncentrowana na temacie pierwszej pomocy przedmedycznej, wyniki badań z przeprowadzonego quasi-eksperymentu zaprezentowano w monografii Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci, Siedlce 2017 (ISBN: 978-83-64415-54-8). Równocześnie prowadzono badania w obszarze wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie podstaw przedsiębiorczości – wyniki badań czekają na opracowanie. Kolejne badania dotyczyły współpracy nauczycieli przedszkoli ze środowiskiem wychowawczym. Poprzedzono je napisaniem monografii pt. Współpraca przedszkola z rodziną i środowiskiem, Siedlce 2013 (ISBN: 978-83-936635-3-8). Następnie dr Ewa Wyczółkowska przeprowadziła badania w całej Polsce, a monografia empiryczna jest w opracowaniu. Zaś uwieńczeniem prac przygotowawczych są raporty z badań w postaci artykułów i rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Dr Ewa Wyczółkowska od samego początku swojej działalności naukowo-dydaktycznej i badawczej poszukiwała metod pracy z dzieckiem / uczniem, które kreują kreatywnego i otwartego człowieka. Ponadto wieloletnie doświadczenia pracy z osobami mającymi trudności w matematyce przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy z zakresu funkcjonowania człowieka jako całości: ciało, umysł i duch. Poszukiwanie strategii jak pomóc dziecku / uczniowi w pokonywaniu barier w uczeniu się m.in. matematyki, a przede wszystkim z tym związanego lęku, strachu a nawet depresji, skierowało badaczkę na dźwięk, jako naturalnego bodźca oddziałującego na cały organizm i go harmonizującego. Obecne zainteresowania koncentrują się wokół terapii dźwiękiem, która ma na celu wzmacnianie odporności emocjonalnej i podnoszenie poczucia poziomu samooceny. W tym celu dr Ewa Wyczółkowska ukończyła kursy wzbogacające jej wiedzę oraz praktykę.

Dr Ewa Wyczółkowska jest autorką ponad 100 publikacji, w tym 2 monografii autorskich i 18 monografii wieloautorskich, 1 programu dla klas 1-3, 1 suplementu do programu (przewodnik metodyczny dla nauczycieli), 11 publikacji konferencyjnych zamieszczonych w bazie Web o Science, 70 rozdziałów w recenzowanych monografiach w języku polskim i innych językach (angielskim, rosyjskim, słowackim), 17 artykułów w recenzowanych czasopismach (w tym 5 w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), 3 recenzji monografii.

W obszarze swoich zainteresowań głosiła wykłady na wielu konferencjach międzynarodowych oraz ogólnopolskich. Jak również współorganizowała 8 konferencji międzynarodowych i 5 ogólnopolskich.