Dotyczy projektu „Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach” 
Nr umowy: POWR.03.01.00-00-ZR43/18-01

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłoszenie o naborze firm i instytucji do udziału w projekcie: „Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach”

 

Regulamin uczestnictwa firmy w projekcie

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, który realizuje projekt „Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach” finansowany w ramach POWER ogłasza konkurs na instytucje zainteresowane przyjęciem na staż studentów Wydziału Humanistycznego UPH.

Projekt przewiduje podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów WH UPH w Siedlcach na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, kryminologia stosowana i pedagogika. Osoby objęte wparciem podniosą kompetencje niezbędne na obecnym rynku pracy.


W stażach w ramach projektu w okresie 01.07.2019 do 30.09.2021 weźmie udział 40 osób – studentek i studentów III roku studiów I stopnia
. Staż obejmuje 160 godzin pracy dla każdego uczestnika (nie mniej niż 20 godzin pracy tygodniowo). Okres trwania stażu nie może przekroczyć 8 tygodni.

Projekt zakłada przeprowadzenie sześciu edycji staży (po 3 tury w każdej edycji projektu) w terminach:

1/ od VII 2018 do IX 2019 – I tura

2/ od V 2020 do IX 2020 – II tura

3/ od VI/VII 2021 do IX 2021 – III tura


Staże mają na celu sprawniejsze odnalezienie się i dostosowanie się:

studentów WH UPH do wymogów współczesnego rynku pracy w branżach i zawodach wymagających wysokich umiejętności interpersonalnych, w sektorze edukacji i usług, a także ochrony i bezpieczeństwa, jak też sektorze administracji publicznej.


Realizacja stażu będzie polegała na:

1/ Przydzieleniu przez firmę (organizatora stażu) studentowi-stażyście opiekuna, oraz zadań ogólnie powiązanych z jego kompetencjami oraz sylwetką absolwenta zarysowaną w programie studiów, która przewiduje, iż studenci nabywają kompetencje społeczne niezbędne dla pracy m.in. w sektorach edukacji, biznesu, usługach, administracji państwowej oraz sektorze bezpieczeństwa (policja, straż miejska, agencje ochrony) itp.

2/ Zaangażowania studentów do pracy w zadaniach wymagających współpracy z zespołem, co ma na celu podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie oraz wybór zadań dla stażystów, które mają na celu wyraźne podniesienie ich kompetencji komunikacyjnych i zawodowych.  


Rekrutacja firm

W konkursie mogą startować podmioty/firmy:

1/ Przedsiębiorstwa działające w sektorze edukacji (firmy szkoleniowe; placówki edukacyjne i wychowawcze, organizacje pozarządowe – stowarzyszenia prowadzące działalność edukacyjną i szkoleniową; fundacje).

2/ Instytucje bezpieczeństwa publicznego – służby mundurowe (policja, wojsko, straż itp.); agencje ochrony osób i mienia.

3/ Jednostki administracji publicznej i samorządowej (urzędy gmin; urzędy miasta; starostwa powiatowe).

4/ Firmy działające w usługach i handlu, w zakresie hotelarstwa, turystyki, spedycji, handlu międzynarodowego, firmy o profilu doradczym itp., agencje detektywistyczne


Kryteria dostępu:

Ocena wg kryterium spełnia/nie spełnia. Wzięcie udziału w programie stażowym wymaga spełnienia poniższych kryteriów:

I/ Przynależność poszczególnych podmiotów do wybranych, wskazanych wyżej sektorów gospodarki (branż) oraz administracji.

II/ Złożenie dokumentów

1/ formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

2/ opis stanowiska pracy stażysty (załącznik nr 2)

  a/ przygotowania krótkiej informacji zwrotnej po procesie rekrutacji i zakończeniu stażu

  b/ przydzielenia opiekuna stażu i realizacji przez niego obowiązków (adaptacja stażysty, wprowadzenie stażysty w zasady działania firmy, instruktaż ogólny oraz bhp, monitorowanie pracy stażysty (dziennik stażu), współpraca z kierownikiem projektu z UPH oraz specjalistą do spraw organizacji w projekcie).


Wybór podmiotu (firmy)

Wybór firmy

Kryteria podstawowe:

- planowane zwiększenie zatrudnienia w firmie / podmiocie;

- siedziba lub miejsce odbywania stażu na terenie Polski.

W pierwszej kolejności wybierane będą firmy / podmioty, które planują zwiększyć zatrudnienie, oraz firmy, które gwarantują odbycie stażu w Siedlcach lub w najbliższej okolicy. Realizacja stażu wymaga zgody firmy – organizatora stażu i stażysty oraz podpisania Umowy trójstronnej (Firma-Student-Uniwersytet). W celu właściwego wykonania zadania stażowego ostateczna decyzja o przydziale danej osoby będzie podejmowana po realizacji spotkania stażysty z przedstawicielem danej firmy/firm.
W trakcie spotkania zostaną omówione następujące kwestie: a/ zakres obowiązków obu stron, b/ sprawy organizacyjne. O wyniku rozmów będzie informowany kierownik projektu.


Dodatkowe kryteria punktowe

W przypadku zgłoszenia się większej liczby firm zainteresowanej przyjęciem stażysty, lub zaoferowania większej liczby miejsc stażowych, niż kandydatów na staż uczestniczących w projekcie, o wyborze zadecydują następujące elementy oferowanego stażu:

- powierzenie stażyście zadań wymagających dużej samodzielności i autonomii (20 pkt);

- praca w zespole międzynarodowym (20 pkt);

- deklaracja zatrudnienia stażysty na min. 3 miesiące po zakończeniu stażu (60 pkt).

 

Na podstawie zgłoszeń dokonanych przez firmy / podmioty komisja rekrutacyjna sporządzi listę rankingową, która wskaże firmy / podmioty wybrane do udziału w projekcie. Lista ta zostanie opublikowana na stronie UPH, w zakładce dedykowanej Projektowi. Dodatkowo, celem potwierdzenia uczestnictwa w Projekcie, podmioty zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji drogą mailową i telefoniczną. Z pozostałych podmiotów zostanie utworzona lista rezerwowa.
W przypadku rezygnacji firmy / podmiotu z listy rekrutacyjnej, Uczelnia będzie zwracała się do kolejnych podmiotów z listy rezerwowej.

 

Firmy / podmioty, które zgłosiły chęć uczestnictwa w terminach poszczególnych tur, i zgodnie
z zasadami rekrutacji znalazły się na liście rezerwowej danej tury, automatycznie zostaną zakwalifikowane do kolejnego terminu.

 

Wybory firm ogłaszane będą w następujących terminach:

 

I rok projektu:

 

15.07.2019 – firmy, które zgłosiły się od dnia 25.06.2019 do dnia 05.07.2019 do godziny 12:00

30.07.2019 – firmy, które zgłosiły się od dnia 30.07.2019 do dnia 30.07.2019 do godziny 12:00

II rok projektu:

 

05.00.2020 – firmy, które zgłosiły się od dnia 10.04.2020 do dnia 04.05.2020 do godziny 12:00

05.05.2020 – firmy, które zgłosiły się od dnia 06.05.2020 do dnia 20.05.2020 do godziny 12:00

 

III rok projektu:

 

05.00.2021 – firmy, które zgłosiły się od dnia 10.04.2021 do dnia 04.05.2021 do godziny 12:00

05.05.2021 – firmy, które zgłosiły się od dnia 06.05.2021 do dnia 20.05.2021 do godziny 12:00

 

Skierowanie na staż

Warunkiem skierowania na staż jest podpisanie Umowy trójstronnej (Firma-Student-Uniwersytet), która zawiera krótki opis programu stażu, czas trwania, podstawowe kwestie organizacyjne, obszar (sektor) działalności firmy/podmiotu, zakres obowiązków stażysty, imię i nazwisko opiekuna (wzór Trójstronnej umowy stażowej – załącznik do Regulaminu uczestnictwa w stażach krajowych). Obowiązkiem firmy / podmiotu jest przygotowanie dla stażysty informacji zwrotnej z przeprowadzonych rozmów kwalifika-cyjnych.

 

Realizacja stażu

Realizacja stażu wymaga współpracy firmy – organizatora stażu oraz UPH, w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu i jakości stażu.

 

Zadania UPH:

 • wypłacanie stażyście wynagrodzenia stażowego zgodnie z liczbą przepracowanych i zatwierdzonych przez firmę / podmiot godzin;
 • refundacja kosztów wynagrodzenia wypłacanego przez firmę opiekunowi stażysty;
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu.

Zadania podmiotu / firmy:

 • wypłacanie wynagrodzenia opiekunowi stażysty;
 • poinformowanie stażysty o obszarach działalności podmiotu / firmy;
 • zorganizowanie odpowiedniego stanowiska pracy zgodnych z wymogami bhp;
 • włączenie stażysty w konkretne działania firmy;
 •  zagwarantowanie stażyście możliwości podnoszenia kompetencji powiązanych z założonymi efektami kształcenia i predyspozycjami zawodowymi;
 • monitorowanie przez opiekuna zadań wykonywanych przez stażystę oraz poświadczanie w dzienniku stażu liczby przepracowanych godzin;
 • udzielanie przez opiekuna stażysty z firmy informacji na temat postępów i rozwoju stażysty;
 • wypełnienie krótkich i rzeczowych ankiet ewaluacyjnej w trakcie stażu;
 • uzupełnienie odpowiednich dokumentów po stażu przez firmę.

 

Sposób zgłoszenia firmy:

 • zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: uniwersyteckie-innowacje.uph.edu.pl – nabór ma charakter ciągły, ale nie dłuższy niż do 30 lipca 2019 r. (I tura), 30 lipca 2019 r. (II tura) i 30 lipca 2021 r. (III tura);  
 • zgłoszenia winny zostać sporządzone na Formularzu zgłoszeniowym do konkursu na udział w programie stażowym, stanowiącym Załącznik nr 1 i uzupełnione o Załącznik nr 2.

Ogłoszenie o wyborze firm zostanie opublikowane w założonych terminach na stronie Projektu (uniwersyteckie-innowacje.uph.edu.pl), oraz przesłane drogą mailową do zainteresowanych.

Dodatkowych informacji na temat naboru udzielają Małgorzata Wiśniewska, Aneta Niewęgłowska,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.